Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

ustanowiony dnia 01.01.2021 r.. przez przedsiębiorcę Andrzeja Piaseckiego, określający zasady związane z dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem

http://zegarkiwroclaw.pl/

 

Dla zapewnienia większej przejrzystości, Regulamin Sprzedaży został podzielony na 3 funkcjonalne sekcje:

I. Ogólne warunki sprzedaży Warunki sprzedaży obowiązujące w Sklepie, a w szczególności informacje o zasadach zamawiania i realizacji umowy, informacje o dostępnych formach płatności i dostawy oraz o sposobach reklamacji i rezygnacji z zakupów poprzez odstąpienie od umowy.

II. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Zasady funkcjonowania Sklepu, a w szczególności informacje o warunkach korzystania z wirtualnego koszyka i formularza służącego do składania zamówień oraz określenie warunków technicznych, jakie powinna spełniać przeglądarka internetowa i komputer użytkownika.

III. Polityka prywatności i plików Cookies  

Polityka Prywatności

 

Informacje wyjaśniające w jaki sposób zbierane i przetwarzane są dane osobowe Użytkowników Sklepu do celów związanych z zawieraniem umów oraz obsługą zamówień, w szczególności jakie informacje są zapisywane na urządzeniu użytkownika, o anonimowych statystykach zbieranych dla lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników i optymalizacji Sklepu oraz wyjaśniające działanie cookies.

 

Obsługa Sklepu udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod numerem 606 728 351 w godzinach 09-18 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@zegarkiwroclaw.pl, na którą obsługa odpowiada w terminie do 24 godzin.

 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. DEFINICJE Sprzedawca: przedsiębiorca działający pod firmą Andrzej Piasecki i posługujący się numerem Regon: 930056495 oraz numerem NIP: 9110010174, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki; Siedziba Sprzedawcy: ul. DRUKARSKA 38, 53-312 Wrocław; Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. DRUKARSKA 38, 53-312 Wrocław; Zamawiający: osoba składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą; Sklep: serwis internetowy dostępny pod adresem http://zegarkiwroclaw.pl/, za pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży; Zamówienie: zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem; Konsument: Zamawiający, będący osobą fizyczną zawierająca Umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.; Przedsiębiorca-konsument: osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jednakże z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży.

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią ofertę sprzedaży. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane: a) nazwiska i imiona b) adres poczty elektronicznej e-mail c) adres do wysyłki. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale 7. Ochrona danych osobowych. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 09.00-18.00. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak to określono w rozdziale 3. Warunki płatności. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski i poza nim. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia jak to określono w rozdziale 4. Warunki dostawy. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie określonych w rozdziale 5. Reklamacje. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w sposób i w terminie określonych w rozdziale 6. Odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności: a) za pobraniem b) przy odbiorze osobistym u sprzedawcy c) przelew bankowy d) szybki e-przelew bankowy e) karta płatnicza f) kredyt ratalny g) inne (np. PayPal, Google Wallet). Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy. 

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

4. WARUNKI DOSTAWY Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednak nie później niż w ciągu 2 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianych rzeczach są terminami wiążącymi Sprzedawcę. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy: a) dostawa na adres odbiorcy b) odbiór osobisty u sprzedawcy c) odbiór w placówce Poczty Polskiej d) inne (np. Paczkomaty, Kolporter). Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. REKLAMACJE Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny Sprzedawcy przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta (lub wskazaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy.. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi w odniesieniu do umów: a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; g) w której Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca-konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; j) zawartej w drodze aukcji publicznej; k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Czas obowiązywania rękojmi to dwa lata od daty wydania towaru.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Sklep chroni i szanuje prywatność Użytkowników oraz przestrzega Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 2016/679/UE, które ma na celu zwiększenie zakresu ochrony i praw osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.

 

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z wszelkimi podjętymi przez Użytkowników czynnościami jest Sprzedawca - przedsiębiorca działający pod firmą Andrzej Piasecki i posługujący się numerem Regon: 930056495 oraz numerem NIP: 9110010174, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki; Siedziba Sprzedawcy: ul. DRUKARSKA 38, 53-312 Wrocław; Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. DRUKARSKA 38, 53-312 Wrocław.

 

Wszelkie informacje o zbieranych i przetwarzanych danych osobowych Użytkowników Sklepu znajdują się w Polityce Prywatności  Polityka Prywatności

 

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiebiorcy-konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, którym to nośnikiem w szczególności może być wiadomość elektroniczna przesłana na adres e-mail Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta podany przez niego w Zamówieniu. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informacje o: a) głównych cechach świadczenia; b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany; c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą; d) adresie, pod którym Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może składać reklamacje; e) łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport; f) sposobie i terminie zapłaty; g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji; h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzór formularza odstąpienia od umowy; i) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument lub Przedsiębiorca-konsument, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; j) przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w których Konsument lub Przedsiębiorca-konsument traci prawo odstąpienia od umowy; k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad; l) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji; m) kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się zobowiązał oraz sposobie zapoznania się z nim; o) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony; p) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i programowaniem, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć; r) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce Fair Play, którego treść jest dostępna pod adresem http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.: a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą, c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwy miejscowo i rzeczowo. 6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

 

KONIEC OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca Andrzej Piasecki ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu (zwany dalej "Regulaminem"), który określa w szczególności: a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną; e) ochronę danych osobowych; f) ochronę praw własności intelektualnej; g) odpowiedzialność stron.

 

§ 2 Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie: a) Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą Andrzej Piasecki i posługujący się numerem Regon: 930056495 oraz numerem NIP: 9110010174, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. DRUKARSKA 38, 53-312 Wrocław i adresem korespondencyjnym ul. DRUKARSKA 38, 53-312 Wrocław; b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę; c) Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym http://zegarkiwroclaw.pl/ stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami; d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu Usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w tym a) usługi informacyjne, b) usługi komunikacyjne, c) usługi w zakresie organizacji sprzedaży.

 2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.

 3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.

 4. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawieranie na odległość umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz formularz zamówień z przyciskiem wyraźnie oznaczonym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a także usługę rejestracji w Serwisie.

§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu: a) połączenie z siecią Internet, b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024x768.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.

 3. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych.

 4. Usługi określone w § 3 niniejszego regulaminu są świadczone bezpłatnie.

§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

 2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

§ 6 Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją); b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

 5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 7 Ochrona danych osobowych 

Informacje znajdują się w Polityce Prywatności  Polityka Prywatności

 

 

§ 8 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 1. Załącznik nr 1. Reklamacje i zwroty

 2. Załącznik nr 2. Polityka Prywatności

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl